Itenser Rûnte 2023

Belangryk

 

It program fan de Itenser Rûnte is feroare. Ton de Kok wie op 26 jann siik en hat no berjocht dien dat er op 16 maart ek net mear nei Itens komt. Ik ha besocht in ferfanger te sykjen mar dat slagge net op 16 maart. Op 9 maart is der no in lêzing fan de Itenser Rûnte

9 maart Ruud Bartlema. De visie van Marc Chagall op de Christusfiguur

Hy wie der ek op 10 nov. Hy hat oan it wurd west oer Marc Chagall mei moaie bylden mar hat syn ferhaal net ôfmakke. Dat sil er no dwaan.

 

Groetnis, Douwe Willemsma